12:34
Стихи и потешки для использования во время мытья рук.

Чтобы процедура мытья рук не была скучной и соблюсти положенное время, пропевайте вместе с детьми стихи и потешки:

- Буль-буль-буль - бежит водичка, все ребята любят мыться!

- Руки с мылом нужно мыть, чтоб здоровенькими быть, чтоб микробам жизнь не дать, руки в рот не надо брать!

- Руки мою я всегда, помогает мне вода, чтобы грязи меньше было, позову на помощь мыло!

Просмотров: 183 | Добавил: Chipichakan | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
2 Stevensot  
0
Hi! chipichakan.ru

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl uttеrly lеgitimаtе wаy?
Wе prеsеntаtiоn а nеw uniquе wаy оf sеnding аppеаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.

1 Thomas Kraynik  
0
Üdvözlöm,

Vállalkozása online jelenlétének elemzése után azonosítottunk néhány kulcsfontosságú növekedési lehetőséget.

Az Ön közreműködésével fejleszthetjük ezeket a pontokat, és rendelkezésre bocsátjuk adat - és piaci intelligencia - elemzésünket az Ön konkrét réséről.

A legjobb az egészben, hogy minden szóban forgó informatikai és marketing megoldást mi kezelünk, ezáltal is megkönnyítve az Ön munkáját.

Amennyiben, tehát többet szeretne megtudni arról, hogyan segíthetünk Önnek több ügyfelet szerezni és népszerűsíteni márkáját, jelezze számomra, hogy mikor lenne alkalmas ezzel kapcsolatban átbeszélnünk a részleteket.

Tisztelettel,

Thomas Kraynik | SVP DDM Marketing

E-mail: thomas@ddmmarketing.hu

https://ddmmarketing.hu

Имя *:
Email *:
Код *: